Stornoway, Quebec

Recommended Age Guide 12+ | Contains strong language, mild violence

This performance has taken place in the past

Quebec, 1888. Tha còignear air an glacadh le stoirm-sneachda ann an taigh-òsta iomallach. Nam measg tha am Fògarrach Mhegantic. Agus cuideachd tè a tha air a thòir. Bha Dòmhnall Moireasdan ainmeil air feadh Canada mar eucoireach, ach don choimhearsnachd aige fhèin, Leòdhasaich anns na bailtean beaga taobh sear Quebec, b’ e gaisgeach a bh’ ann. A’ tighinn às a dhèidh tha Màiri NicNèill, bounty hunter à Barraigh o thùs a tha a’ cheart cho measail air drama is a tha i comasach le gunna. Tha eachdraidh eadar an dithis, agus rudan ri rèiteachadh. Western mu Shiaraich, le cèilidhean agus Colt .45s.

Quebec, 1888. A snowstorm traps five people in a remote saloon. One of them is a bountyhunter. Another is the most wanted man in Canada. To some, Dòmhnall Morrison, the Megantic Outlaw, was one of the most notorious villains of his day, but to the close-knit community of Gàidhlig migrants from Lewis, he was one of their own. Hot on his heels is badass Barra woman, Màiri MacNeil – a whiskey-fueled, pistol-slinging, bounty hunter. She has history and a score to settle. Ceilidhs meet Colt .45s in this wild Gàidhlig Western.

‘A unique hybrid that works its spell slowly, exerting an increasingly powerful pull… the show’s accumulative effect is startling.’ **** The Times (on Maim) 

Sgrìobhadair/Writer – CALUM L. MacLEÒID
Stiùiriche/Director – MUIREANN KELLY
Dealbhadh Seata is Aodaich/Set & Costume Design – BECKY MINTO
Dealbadh Solais/Lighting Design – EMMA JONES
Dramaturg – LYNDA RADLEY

Subtitled throughout in English.

Le taic bho Alba Cruthachail & Bòrd na Gàidhlig/Supported by Creative Scotland & Bòrd na Gàidhlig

Image credit: Laurence Winram

No performances are currently available.
Stornoway, Quebec