Theatre Gu Leòr
Cèilidh

BSL
World Premiere

7th - 10th March 2018

CeilidhImageFINALnotext resized for web

Fiadhaich, brais agus air a tiodhlaigeadh air a beul-fodha sna Hearadh, tha a' bhana-bhàrd Màiri Ruadh air èirigh le dìreach aon oidhche gus ciall na cèilidh ath-bheòthachadh, ann an dealbh-chluich ùr làn ceòl beò, òrain agus sgeulachdan le fo-thiotalan. Bidh e freagarrach do dhuine sam bith, fhad 's gu bheil iad deiseil airson cèilidh gun choimeas!

Wild, outspoken and buried face down on Harris, poet Màiri Ruadh is back, with one last night to resurrect the true meaning of the cèilidh. This is a new play with live music, songs and stories, subtitled and suitable for anyone ready for a cèilidh like no other!

World Premiere

Air Sgrìobhadh le/Written by Catriona Lexy Chaimbeul and Màiri Sìne Chaimbeul
Air Stiùireadh le/Directed by Lewis Hetherington

Le Taic Bho/Supported by Bòrd na Gàidhlig, Creative Scotland, Comhairle Nan Leabhraichean and National Theatre of Scotland

BSL integrated into the performance:

Signer - Iain Hodgetts.

 

You may also be interested in...

 
Website Design by Red Paint